Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Basel IIV oblasti bankovnictví je rozšířená norma New Basel Capital Accord, známá jako Basel II. Aktuálně vzniká její nová verze, Basel III. Norma je založena na třech pilířích: (1) Požadavek na minimální kapitál definující pravidla pro výpočet požadovaného kapitálu a metody pro měření rizik (úvěrové, tržní, provozní), (2) Proces dozorného posouzení definující činnost regulátora, stanovení limitu kapitálové přiměřenosti jednotlivých bank a (3) Požadavky na tržní disciplínu upravující též poskytování informací veřejnosti. V rámci definice požadavků na model kreditního rizika norma vymezuje též požadavky na datovou kvalitu. Data mají podle (Basel Committee, 2004) být správná a „odpovídající svému účelu“. Norma upozorňuje na nutnost identifikace volatility dat a auditu správnosti, úplnosti, konzistentnosti, aktuálnosti a důvěryhodnosti datových zdrojů. Požaduje též uchovávání historických dat a jejich použití v rámci vytvářených modelů.
Bezpečnost přístupuVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra zabezpečení přístupu k datům. Podíl neoprávněných přístupů k hodnotám daného atributu k celkovému počtu přístupů za určité období.
Big DataPůvodní definice: data, která je nemožné nebo neefektivní zpracovávat pomocí konvenčních prostředků (relativní vymezení). Historicky spojováno se zpracováváním nestrukturovaných dat (logy, indexace). V době platnosti původní definice byl synonymem Big Data ekosystem Hadoop. Pozdejší chápání: 3V od společnosti Gartner (+ Value jako 4.V). Big Data chápána jako veškerá potenciálně dostupná relevantní data.
Bus-matrixForma mapování atributů na jejich užití. Poprvé použitá Ralphem Kimballem pro mapování byznys procesů na dimenze při návrhu datového skladu.
Byznys pravidlaJedna z metod validace. Po syntaktické stránce mají zpravidla podobu IF THEN asociačních pravidel nebo SQL LIKE WHERE podmínek. Mohou mít též podobu definovaných omezení, která jsou aplikována při deduplikaci dat.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch